ADP group - Účtovníctvo je srdcom spoločností

Účtovníctvo musí byť vedené úplne, vedené preukázaným spôsobom a musí zobrazovať skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva a podnikania. Poskytneme Vám poradenstvo a zabezpečíme správnosť vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva.

Perfektné kalkulácie
 • registrácia klienta ako zamestnávateľa na ZP, SP, finančnej správe
 • komplexné spracovanie miezd podľa dodanej dochádzky
 • mesačné spracovanie výkazov do poisťovní
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní
 • potvrdenia pre zamestnávateľa a tiež zamestnancov
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie štatistických výkazov
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • vedenie komplexnej mzdovej agendy, vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
 • poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v mzdovej a personálnej oblasti
 • Štatutárny audit účtovnej závierky
  Ide o súbor činností audítora smerujúcich k naplánovaniu a vykonaniu auditu tak, aby získal audítor primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
 • Overenia výročnej správy
  Nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overenia výročnej správy pred jej publikovaním, je táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.
 • vedenie účtovnej agendy pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov,
 • spracovanie všetkých účtovných dokladov, ktoré klient predloží, príp. upozornenie na nesprávnosť dokladov,
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou, zasielanie výkazov pomocou ZEP,
 • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch,
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12. príslušného účtovného obdobia,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb, podnikateľov, nepodnikateľov
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky.
 • zastupovanie klienta pred správcom dane v daňovom konaní daňovým poradcom
 • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta,
 • poskytovanie informácií klientom o základných zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

Každá cenová ponuka je vytvorená presne podľa požiadaviek, na mieru pre klienta. Cenovú ponuku pošleme e-mailom.

Prosím, kontaktujte nás.

Sme hrdí na referencie

Chcem sa stať klientom

Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Sme radi, že sa staráme o vaše čísla.

Máte otázku?

Napíšte nám