Audit účtovnej závierky

Audit vykonávame podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Od auditovanej spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora

 

Celkovým výsledkom je nezávislý názor svedčiaci o kvalite informácií, ktoré auditovaná spoločnosť poskytuje tak externým, ako aj interným používateľom informácií z účtovnej závierky.

Čo zahŕňa audit?

 • Štatutárny audit účtovnej závierky

  Ide o súbor činností audítora smerujúcich k naplánovaniu a vykonaniu auditu tak, aby získal audítor primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

 • Overenia výročnej správy

  Nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overenia výročnej správy pred jej publikovaním, je táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta.

   

Každá cenová ponuka je vytvorená presne podľa požiadaviek, na mieru pre klienta. Cenovú ponuku  pošleme e-mailom.

Prosím, kontaktujte nás.

Napíšte nám. Dohodneme sa.

  Sme hrdí na referencie

  Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Sme radi, že sa staráme o vaše čísla.

  Chcem sa stať klientom

  Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy zahrňuje najmä:

  • Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
  • Overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.
  • Priebežné kontroly účtovníctva a poradenstvo.

  Súčasťou audítorských služieb sú aj priebežné návrhy na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva.

  Ďalej poskytujeme aj uisťovacie, súvisiace služby a iné služby podľa potrieb a požiadaviek klienta.

  Výsledkom štatutárneho auditu je správa vypracovaná podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie.