Poslaním auditu je chrániť podnikateľskú jednotku a jej vlastníkov pred nežiaducimi vplyvmi z externého, ale aj interného prostredia jednotky.

Audit účtovnej závierky

K tomu, aby Vaša spoločnosť mohla rásť a vytvárať hodnoty, musí získať dôveru odberateľov, veriteľov a investorov. Hodnovernosť Vašich finančných údajov je kritickým faktorom pre získavanie dôvery a prístupu na svetové kapitálové trhy.

Naše skúsenosti v rôznych odvetviach nám umožňujú dôkladne pochopiť potreby našich klientov, ich podnikanie a výzvy, ktorým čelia. Poslaním auditu je teda chrániť podnikateľskú jednotku a jej vlastníkov pred nežiaducimi vplyvmi z externého ale aj interného prostredia jednotky.

Služby pri vykonávaní auditu:

  • štatutárny audit účtovnej závierky – ide o súbor činností audítora smerujúcich k naplánovaniu a vykonaniu auditu tak, aby získal audítor primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti
  • predaudit – je zameraný hlavne na odstránenie nedostatkov v účtovnom systéme klienta a zároveň je v rámci predauditu vykonané aj komplexné účtovné poradenstvo
  • špecializovaná audity – Pre klientov uskutočňujeme aj tzv. hĺbkové audity hospodárenia vybraných spoločností napr. z hľadiska ochrany akcionára a hospodárenia manažmentu, v súvislosti s akvizíciami spoločnosti, ich transformáciami na iné právne formy, overujeme, príp. pomôžeme pri vypracovaní konsolidácií účtovných závierok a pod
  • overenie výročnej správy – nakoľko z našej legislatívy vyplýva povinnosť overenia výročnej správy pred jej publikovaním, je táto služba súčasťou našich zmlúv o audítorskej činnosti pre každého nášho klienta
Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte
Každý cenník je vytvorený presne podľa požiadaviek, na mieru pre spoločnosť.
Ďalšie účtovné služby, ktoré poskytujeme