Správne vedenie účtovníctva – základ Vášho úspechu

Účtovníctvo

Poskytujeme komplexné vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva pre všetky firmy a organizácie registrované na území Slovenskej republiky.

Jednoduché účtovníctvo spracovávame v programe ALFA a podvojné účtovníctvo v programe POHODA a OMEGA. V prípade, ak vlastníte licenciu na špecifický účtovný program, po vzájomnej dohode a na základe požiadaviek vieme spracovať účtovníctvo v požadovanom programe.

Komplexné služby v oblasti účtovnej agendy

  • vedenie účtovnej agendy pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov,
  • spracovanie všetkých účtovných dokladov, ktoré klient predloží, príp. upozornenie na nesprávnosť dokladov,
  • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu,
  • elektronickú komunikáciu s finančnou správou, zasielanie výkazov pomocou ZEP,
  • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch,
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku,
  • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12. príslušného účtovného obdobia,
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb a dane z príjmov fyzických osôb, podnikateľov, nepodnikateľov
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky.
  • doplnkové služby v podobe kontroly účtovníctva minulých rokov, prípadnú opravu predchádzajúcich období.
Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte
Každý cenník je vytvorený presne podľa požiadaviek, na mieru pre spoločnosť.
Ďalšie účtovné služby, ktoré poskytujeme